Dr. Sara Pragluski Walsh

Phone: 508-351-7010 ext. 1002

Email:

Degrees and Certifications:

Dr. Sara Pragluski Walsh

Principal

 TBD

Phone: 508-351-7010 ext.

Email:

Degrees and Certifications:

TBD

Assistant Principal - Grades 9 and 11

Mr. Andrew McGowan

Phone: 508-351-7010 ext.

Email:

Degrees and Certifications:

Mr. Andrew McGowan

Assistant Principal -  Grade 12 

Mr. Tim McDonald

Phone: 508-351-7010 ext.

Email:

Degrees and Certifications:

Mr. Tim McDonald

Assistant Principal - Grade 10

 
Mr. Michael Mocerino

Phone: 508-351-7010 ext. 1021

Email:

Degrees and Certifications:

Mr. Michael Mocerino

Athletic Director